تاریخ ثبت درخواست شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی رشته صلاحیت

توضیح مهم:


1- ثبت نام در سمینار آموزشی گزارش نویسی فنی با رویکرد حقوقی و انتظامی مورخ 1398/03/30 الزامی است.


2- قبول شدگان صلاحیت اجرا در زمان تشکیل پرونده ارائه گواهینامه آموزشی الزامی است در غیر این صورت جهت ثبت نام به پورتال آموزش مراجعه نمایید.